List/Grid

Tag Archives: bảo vệ môi trường

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009 của Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

 

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009. Quy định về Ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Quyết định số 157/2008/QĐ-TTg ngày 01/12/2008

Quyết định số 157/2008/QĐ-TTg ngày 01/12/2008

Quyết định số 157/2008/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành thành lập Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. THỦ TƯỚNG… Read more »

Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 24/07/2008

Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 24/07/2008

Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT do Bộ Tài Chính phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 24/07/2008 hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/05/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định số 121/2004/NĐ-CP ngày 12-05-2004

Nghị định số 121/2004/NĐ-CP ngày 12-05-2004

Nghị định số 121/2004/NĐ-CP ngày 12-05-2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006

Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006

Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.