List/Grid

Tag Archives: bảo vệ môi trường lưu vực sông

Thông tư số 14/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 14/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 14/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc đề án bảo vệ môi  trường lưu vực sông theo Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ