List/Grid

Tag Archives: bảo vệ di sản văn hóa dư­ới nư­ớc

Nghị định của Chính phủ số 86/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 86/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 86/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2005 về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dư­ới nư­ớc.