List/Grid

Tag Archives: bảo vệ chủ quyền

Nghị định của Chính phủ số 32/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 32/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền.