List/Grid

Tag Archives: bảo tàng

Quyết định số 47/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 03/07/2008

Quyết định số 47/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 03/07/2008

Quyết định số 47/2008/BVHTTDL ngày 03 tháng 07 năm 2008 Bộ Văn hóa thể thao Du lịch ban hành quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ và người thực hành bảo quản hiện vật bảo tàng.