List/Grid

Tag Archives: bảo tàng Yersin.

Quyết định số 91/2008/QĐ-BTC ngày 27/10/2008

Quyết định số 91/2008/QĐ-BTC ngày 27/10/2008

Quyết định số 91/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/10/2008 về việc quy định mức thu, chế độ, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan bảo tàng Yersin.