List/Grid

Tag Archives: bảo quản máy bơm nước chữa cháy dự trữ Nhà nước

Thông tư số 05/2011/TT-BTC ngày 13/01/2011

Thông tư số 05/2011/TT-BTC ngày 13/01/2011

Thông tư số 05/2011/TT-BTC ngày 13/01/2011 của Bộ Tài Chính ban hành định mức bảo quản máy bơm nước chữa cháy dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.