List/Grid

Tag Archives: Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn

Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009

Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009

Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng Thương mại.