List/Grid

Tag Archives: Bảo hiểm y tế

Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 03/02/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 03/02/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009

Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009

Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm Y tế.

Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 do Quốc hội ban hành.

Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 24/09/2008

Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 24/09/2008

Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC ngày 24/09/2008 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008

Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008

Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 8 năm 2008 về điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm Y Tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách Xã hội.

Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 3859/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chương trình Bảo hiểm Y tế nhân dân tỉnh Ninh Thuận.