List/Grid

Tag Archives: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tư số 102/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009

Thông tư số 102/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009

Thông tư số 102/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chuyển Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.

Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 09/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc giao dự toán thu, chi năm 2009 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Nghị định số 100/2002/NĐ-CP

Nghị định số 100/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 100/2002/nđ-cp ngày 06 tháng 12 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xà hội Việt Nam.