List/Grid

Tag Archives: Bảo hiểm Xã hội binh sĩ Quân đội nhân dân

Nghị định số 94/1999/NĐ-CP ngày 08-09-1999

Nghị định số 94/1999/NĐ-CP ngày 08-09-1999

Nghị định số 94/1999/NĐ-CP ngày 08-09-1999 của Chính phủ Quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp, Hạ sĩ quan, Binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ