List/Grid

Tag Archives: bảng lương

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ Quy định Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước