List/Grid

Tag Archives: bảng lương và định mức lao động

Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ Luật lao động về tiền lương