List/Grid

Tag Archives: bảng lương; các chế độ phụ cấp lương; chế độ nâng bậc lương; chế độ trả lương

Nghị định số 2042004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

Nghị định số 2042004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ Quy định Chế độ tiền lương đối với Cán bộ, Công chức, viên chức và lực lượng vũ trang