List/Grid

Tag Archives: Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở

Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008

Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008

Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg  do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 28/01/2008 về việc ban hành Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.