List/Grid

Tag Archives: Bưu điện Niệt Nam

Nghị định số 90/2002/NĐ-CP

Nghị định số 90/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ bưu chính, viễn thông