List/Grid

Tag Archives: Bưu chính Việt Nam

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT ngày 29 /8/2008

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT ngày 29 /8/2008

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền Thông ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành 04 (bốn) số đầu của mã Bưu chính Quốc gia.