List/Grid

Tag Archives: Anh Sơn

Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 09/02/2009

Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 09/02/2009

Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 09/02/2009 của Chính Phủ ban hành về  việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An