List/Grid

Tag Archives: an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tư số 29/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2010

Thông tư số 29/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2010

Thông tư số 29/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.