List/Grid

Tag Archives: an tòan sinh học đối với sinh vật biến đổi gen

Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010

Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010

Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 về an tòan sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.