List/Grid

Tag Archives: an toàn kỹ thuật đối với máy móc

Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008

Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008

Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải