List/Grid

Tag Archives: án bộ không chuyên trách ở xã

Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009

Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009

Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009 do UBND tỉnh Ninh Thuận quy định về việc bổ sung định biên và mức sinh hoạt phí đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn của tỉnh làm công tác khuyến nông cơ sở.