List/Grid

Tag Archives: 99/2009/TT-BTC

Thông tư số 99/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 99/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 99/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ Nhà nước tại cửa kho Cục Dự trữ quốc gia.