List/Grid

Tag Archives: 99/2006/NĐ-CP

Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/09/2006

Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/09/2006

Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.