List/Grid

Tag Archives: 99/1999/NĐ-CP

Nghị định số 101/1999/NĐ-CP ngày 10-09-1999

Nghị định số 101/1999/NĐ-CP ngày 10-09-1999

Nghị định số 101/1999/NĐ-CP ngày 10-09-1999 của Chính phủ quy định Phê chuẩn số đại biểu HĐND tỉnh; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 1999 – 2004

Nghị định số 99/1999/NĐ-CP ngày 10-09-1999

Nghị định số 99/1999/NĐ-CP ngày 10-09-1999

Nghị định số 99/1999/NĐ-CP ngày 10-09-1999 của Chính phủ quy định Phê chuẩn số đại biểu HĐND tỉnh; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 1999 – 2004