List/Grid

Tag Archives: 97/2009/TT-BTC

Thông tư số 97/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 97/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 97/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện.