List/Grid

Tag Archives: 97/2007/NĐ-CP

Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009

Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009

Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan .