List/Grid

Tag Archives: 96/2010/TT-BTC

Thông tư 96/2010/TT-BTC ngày 05/07/2010

Thông tư 96/2010/TT-BTC ngày 05/07/2010

Thông tư 96/2010/TT-BTC  ngày 05/07/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan.