List/Grid

Tag Archives: 96/2008/NĐ-CP

Thông tư 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010

Thông tư 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010

Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Thông tư 07/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010

Thông tư 07/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010

Thông tư 07/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay bằng đồng việt nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Thông tư 10/2010/TT-NHNN  ngày 26/03/2010

Thông tư 10/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010

Thông tư 10/2010/TT-NHNN  ngày 26/03/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN.

Thông tư 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010

Thông tư 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010

Thông tư 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần.

Thông tư số 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010

Thông tư số 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010

Thông tư 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần.

Thông tư số 08/2010/TT-NHNN  ngày 22/03/2010

Thông tư số 08/2010/TT-NHNN ngày 22/03/2010

Thông tư số 08/2010/TT-NHNN ban hành ngày 22/03/2010 quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010

Thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010

Thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng.

Thông tư 03/2010/TT-NHNN ngày 10/02/2010

Thông tư 03/2010/TT-NHNN ngày 10/02/2010

 Thông tư 03/2010/TT-NHNN ngày 10/02/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng.

Nghị định 96/2008/NĐ-CP ngày 26/08/2008

Nghị định 96/2008/NĐ-CP ngày 26/08/2008

Nghị định 96/2008/NĐ-CP ngày 26/08/2008 của Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.