List/Grid

Tag Archives: 95/1999/ NĐ-CP

Nghị định số 95/1999/NĐ-CP ngày 10-9-1999

Nghị định số 95/1999/NĐ-CP ngày 10-9-1999

Nghị định số 95/1999/NĐ-CP ngày 10-9-1999 của Chính phủ Quy định Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh của tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 1999-2004