List/Grid

Tag Archives: 91/2009/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/08/2010

Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/08/2010

Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 27/08/2010 hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/06/2010

Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/06/2010

Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010

Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010

Thông tư Số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao Thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009

Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009

Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định số 115/2009/NĐ-CP ngày 24/12/2009

Nghị định số 115/2009/NĐ-CP ngày 24/12/2009

Nghị định số 115/2009/NĐ-CP ngày 24/12/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật dầu khí và quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban hành kèm theo nghị định số 34/2001/NĐ-CP.

Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009

Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009

Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.