List/Grid

Tag Archives: 9

Thông tư 26/2009/TT- BXD ngày 29/07/2009

Thông tư 26/2009/TT- BXD ngày 29/07/2009

Thông tư 26/2009/TT- BXD ngày 29/07/2009 sửa đổi, bổ sung điều 6,7,8,9,11,12,14 quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh trung tâm hội nghị quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 12/2007/QĐ-BXD ngày 23/3/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng.

Luật Sửa đổi bổ sung  một số điều của Luật tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11

 Luật Sửa đổi bổ sung  một số điều của Luật tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997.