List/Grid

Tag Archives: 89/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh