List/Grid

Tag Archives: 84/2006/NĐ-CP

Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006

Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006

Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định việc bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.