List/Grid

Tag Archives: 83/2008/QĐ-UBND

Quyết định 83/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008

Quyết định 83/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008

Quyết định 83/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành về giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2009