List/Grid

Tag Archives: 83/2008/ND

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009 của Bộ lao động – Thương binh Xã hội. Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng Bảo hiểm Xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động Quyết định theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/ND ngày 31/072008 của Chính phủ.