List/Grid

Tag Archives: 82/2009/NĐ-CP

Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009

Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009

Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 do Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008 của Chính phủ về Phí Bảo vệ Môi trường đối với Khai thác Khoáng sản.