List/Grid

Tag Archives: 81/2000/NĐ-CP

Nghị định số 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 12 năm 2000 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích