List/Grid

Tag Archives: 80/2010/TT-BTC

Thông tư số 80/2010/TT-BTC ngày 28/05/2010

Thông tư số 80/2010/TT-BTC ngày 28/05/2010

Thông tư số 80/2010/TT-BTC ngày 28/05/2010 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.