List/Grid

Tag Archives: 80/2008/NĐ-CP

Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010

Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010

 Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008

Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008

Ngày 29 tháng 07 năm 2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-Cp ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.