List/Grid

Tag Archives: 80/1999/ NĐ-CP

Nghị định số 80/1999/ NĐ-CP ngày 24-08-1999

Nghị định số 80/1999/ NĐ-CP ngày 24-08-1999

Nghị định số 80/1999/ NĐ-CP ngày 24-08-1999 của Chính phủ Quy định Thành lập xã thuộc các huyện Thốt Nốt và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ