List/Grid

Tag Archives: 79/2009/NĐ-CP

Thông tư số 13/2010/TT-BXD ngày 20/08/2010

Thông tư số 13/2010/TT-BXD ngày 20/08/2010

Thông tư số 13/2010/TT-BXD ngày 20/08/2010 của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/09/2009

Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/09/2009

Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/09/2009 do Chính Phủ ban hành quy định về quản lý chiếu sáng đô thị.