List/Grid

Tag Archives: 79/2006/NĐ-CP

Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/04/2011

Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/04/2011

Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/04/2011 của Bộ Y tế quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu.

Thông tư số 11/2010/TT-BYT ngày 29/04/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BYT ngày 29/04/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BYT ngày 29/04/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

Thông tư số 08/2010/TT-BYT ngày 26/04/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BYT ngày 26/04/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 26/04/2010 hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng tương đương sinh học trong đăng ký thuốc.

Thông tư 04/2010/TT-BYT ngày 12/12/2010

Thông tư 04/2010/TT-BYT ngày 12/12/2010

Thông tư 04/2010/TT-BYT ngày 12/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc để xác định chất lượng.

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.