List/Grid

Tag Archives: 79/1999/NĐ-CP

Nghị định số 79/1999/NĐ-CP ngày 24-08-1999

Nghị định số 79/1999/NĐ-CP ngày 24-08-1999

Nghị định số 79/1999/NĐ-CP ngày 24-08-1999 của Chính phủ Quy định Điều chỉnh Đa giới xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà và Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng