List/Grid

Tag Archives: 77/2000/NĐ-CP

Nghị định số 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 15 tháng 12 năm 2000 Về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí