List/Grid

Tag Archives: 75/2009/QĐ-BTC

Thông tư số 93/2009/TT-BTC ngày 15/05/2009

Thông tư số 93/2009/TT-BTC ngày 15/05/2009

Thông tư số 93/2009/TT-BTC ngày 15/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu sắt và thép quy định tại Thông tư số 75/2009/QĐ-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính.