List/Grid

Tag Archives: 73/2011/TT-BTC

Thông tư số 73/2011/TT-BTC ngày 30/05/2011

Thông tư số 73/2011/TT-BTC ngày 30/05/2011

Thông tư số 73/2011/TT-BTC ngày 30/05/2011 của Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ quản lý tài chính quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.