List/Grid

Tag Archives: 73/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC ngày 05/09/2008

Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC ngày 05/09/2008

Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC ngày 05/05/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước Asean giai đoạn 2008-2013.