List/Grid

Tag Archives: 72/2010/TT-BTC

Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/05/2010

Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/05/2010

Thông tư 72/2010/TT-BTC ngày 11/05/2010 hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án ” Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.