List/Grid

Tag Archives: 72/2009/TT- BCA

Thông tư 72/2009/TT- BCA ngày  18/12/2009

Thông tư 72/2009/TT- BCA ngày 18/12/2009

Thông tư 72/2009/TT- BCA ngày 18/12/2009 quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.